Σύντομη περιγραφή του έργου και των επιθυμητών απολεσμάτων του

Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για τη σύνθεση, αναπαραγωγή και διαμοιρασμό διαδραστικών εμπειριών (σεναρίων) στον τομέα του πολιτισμού. Ως διαδραστική εμπειρία ορίζουμε ένα σενάριο για διαδραστική αφήγηση (interactive storytelling) που αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες και πολυμεσικό περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα απευθύνεται εμπορικά σε φορείς πολιτισμού όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, ωδεία, αλλά και πολυχώρους για παιδιά, σχολεία, κ.ο.κ. Οι φορείς αυτοί θα μπορούν να την αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν διαδραστικές εμπειρίες ή απλά να αναπαράξουν εμπειρίες που έχουν συνθέσει άλλοι φορείς.

Εν γένει απευθύνεται σε δύο ειδικές κατηγορίες επισκεπτών – χρηστών:

  • Παιδιά και μαθητές που μπορούν μέσα από τις διαδραστικές υπηρεσίες να έρθουν σε επαφή με διάφορα πολιτιστικά θέματα και
  • Τουρίστες που στα πλαίσια της γνωριμίας τους με ένα τόπο μπορούν να συμμετέχουν σε μια διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας του και του πολιτισμού του.

Βασικά συστατικά της πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

  • Δικτυακές συσκευές και τεχνολογίες για την επίγνωση του πλαισίου στο χωρό παροχής της εμπειρίας (context-awareness) που θα επιτρέπουν και την διαδραστικότητα.
  • Δικτυακές συσκευές και τεχνολογίες για την αναπαραγωγή πολυμεσικού υλικού (ήχος, εικόνα, 3D, video, συνθετική ομιλία). Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι προβολείς, οθόνες, ηχητικά συστήματα, κλπ.
  • Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού που επιτρέπει τη διασύνδεση των ανωτέρω  ετερογενών δικτυακών συσκευών  που είναι εγκατεστημένα στο χώρο της αναπαραγωγής καθώς και την ενορχήστρωσή τους σε διαδραστικές εμπειρίες για χρήση από τους επισκέπτες, με βάση τα υλοποιημένα σενάρια. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι προεγκατεστημένη σε μια συσκευή με κατάλληλα υπολογιστικά χαρακτηριστικά (Orchestra Appliance).
  • Ένα περιβάλλον για την εύκολη δημιουργία των σεναρίων αυτών (Orchestra Storyteller) από τους διαχειριστές του χώρου, χωρίς τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Το περιβάλλον αυτό θα δίνει όλη την επιθυμητή ευελιξία στους δημιουργούς των σεναρίων να αξιοποιήσουν τις συνατότητες της πλατφόρμας. Επίσης ένα περιβάλλον προσομοίωσης (Orchestra Scenario Simulator) για τον ποιοτικό έλεγχο των δημιουργημένων σενάριων πριν αναπαραχθούν στο πραγματικό περιβάλλον.
  • Μια μεθοδολογία για τη δημιουργία διαδραστικών εμπειριών για επισκέπτες χώρων πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησής των εμπειριών καθώς και προτύπων εμπειριών (templates).
  • Ένα διαδικτυακό χώρο για την προώθηση και πώληση εμπειριών που δημιουργούνται από τους χρήστες της πλατφόρμας (Orchestra Gallery).

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02095)

logoESPAen

Though there are many advantages to ordering a cheap essay from paper writing an essay writing company It is crucial to choose the one that best suits your needs. The service should allow multiple free revisions, a non-plagiarism guarantee, as well as 24-hour customer service. There are a few things to be looking for in a writing company. The benefits listed above are enough to convince you to use a writing service that is inexpensive. There are three things you should remember: